Bing

Altijd op de hoogte

De nieuwste ontwikkelingen
Bomvol inspiratie
Maximaal 6x per jaar

Ik wil jullie nieuwsbrief

... en weet dat ik me op ieder gewenst moment af kan melden.

 • Algemene voorwaarden

VAN DEN BERG KUNSTSTOF BEWERKING B.V. h.o.d.n. BKB Precision


Artikel 1 Definities

1.1    In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Producent : Van den Berg Kunststof Bewerking B.V. h.o.d.n. BKB Precision, de gebruiker van de algemene voorwaarden, producent;
Opdrachtgever: de wederpartij van producent, opdrachtgever;


Artikel 2 Algemeen

2.1    Deze voorwaarden gelden voor iedere opdracht, aanbieding en overeenkomst tussen producent en opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met producent, voor de uitvoering waarvan producent van de diensten van derden gebruik maakt.

2.3    De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4    Indien producent met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

2.5    Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.


Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

3.1    Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2  Overeenkomsten waarbij producent partij is, gelden eerst als gesloten:
a)    na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgestelde overeenkomst; 
b)    na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door producent gedaan aanbod;
c)    bij gebreke daarvan, door levering aan en afname van de zaken door opdrachtgever.

3.3    Indien sprake is van een mondelinge overeenkomst dan wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven c.q. te bevestigen, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.4    Indien producent tijdens de productie c.q. werkzaamheden een mondelinge meerwerk-opdracht ontvangt van opdrachtgever of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van opdrachtgever en opdrachtgever heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, dan mag producent er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever is geschied tegen de door producent gehanteerde prijzen en tarieven.

3.5    Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon een overeenkomst sluit met producent, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.6    Producent behoudt het recht voor een bestelling/opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren of aan een order nadere voorwaarden verbinden.

3.7    Indien de aanvaarding door opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is producent daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij producent anders aangeeft.

3.8    De prijzen in de aanbiedingen zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege zoals leges en belastingen, alsmede exclusief opslag-, export-, verzend- en eventuele vervoers-, reparatie-, montage- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.9    De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, belastingen, brandstof, heffingen, prijzen e.d. die gelden op de datum van de aanbieding c.q. van het aangaan van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden (ma. t/m vr. van 7.00 tot 16.30 uur). Bij werkzaamheden buiten normale werktijden wordt het uurtarief verhoogd.

3.10    Indien producent voor verzending/vervoer van de gekochte zaken zorgdraagt geschiedt dit voor risico en rekening van opdrachtgever.

3.11    Indien geleverd wordt onder rembours, brengt producent steeds rembourskosten in rekening bij opdrachtgever.

3.12    Een samengestelde prijsopgave verplicht producent niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.13    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgbestellingen.

3.14    Producent hanteert voor elke opdracht een minimale orderwaarde van 50 euro excl. BTW.


Artikel 4 Modellen/afbeeldingen

4.1    Is aan opdrachtgever een model, demo of afbeelding getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

4.2    De in de catalogi/aanbieding/advertenties opgenomen modellen, afbeeldingen, specificaties, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.


Artikel 5 Prijs en kosten

5.1    Producent mag de prijs verhogen wanneer tijdens de productie blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk met 10% of meer overstijgt zodat in redelijkheid niet van producent mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen prijs.

5.2    Producent mag prijsstijgingen na 3 maanden doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst/ levering prijswijzigingen van meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal.

5.3    Producent zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. Producent zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.

5.4    Producent is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie.

5.5    Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. 


Artikel 6 Annulering

6.1    Annulering dient schriftelijk te geschieden.

6.2    Annulering kan alleen plaatsvinden voordat producent met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Onder uitvoering wordt mede verstaan het aangaan van overeenkomsten met derden met betrekking tot inkopen van zaken en het inhuren van personen en diensten.

6.3    Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen en voordat producent met de productie van de zaak aanvangt, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (exclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van producent op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

6.4    Indien een uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen, bepaalt producent naar redelijkheid wat als de overeengekomen prijs heeft te gelden in het kader van deze annuleringsregeling. Producent dient daartoe in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden zijn gebracht bij niet-annulering van de overeenkomst.

6.5    Indien opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door producent, speciaal voor opdrachtgever, geproduceerde zaken, is opdrachtgever tevens gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan producent te voldoen.

6.6    Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt opdrachtgever van producent uiterlijk een maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht. Opdrachtgever kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien opdrachtgever reeds de zaak aan producent heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan opdrachtgever zorggedragen of vindt verrekening plaats.


Artikel 7 Opschorting en ontbinding

7.1    Producent is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst producent ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

7.2    Voorts is producent bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

7.3    Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van producent op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien producent de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.4    Producent behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen. 


Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst

8.1    Producent zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de door partijen overeengekomen bepalingen.

8.2    Producent stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voorzover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3    Producent levert op opdrachtgeverspecificatie. Dit betekent dat opdrachtgever de specificaties, ontwerp, tekening, STEP-files aanlevert. De STEP-file is leidend (bepalend). Het aangeleverde dient door opdrachtgever te worden voorzien van een unieke identificatie zoals tekeningnummer en datum. De identificatie bestaat maximaal uit 16 letters, cijfers of tekens. 

8.4    Deze identificatie wordt door producent op orders, facturen en tijdens de productie gebruikt. Wordt de specificatie gewijzigd dan dient de identificatie aangepast te worden. Indien opdrachtgever niet tijdig voor wijziging en aanpassing zorgdraagt dient opdrachtgever zelf de hieruit voortvloeiende schade te dragen.

8.5    Producent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat producent is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en specificaties.

8.6    Opdrachtgever dient steeds aan producent het doel waarvoor de zaak wordt aangekocht mede te delen, bij gebreke waarvan producent niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade die uit de onbruikbaarheid voortvloeit. 

8.7    Indien en voor zover een goede uitvoering dit vereist, heeft producent het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.8    Indien opdrachtgever de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

8.9    Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot de overeenkomst met producent behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk van producent daarvan geen vertraging ondervindt.

8.10    Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan producent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan producent worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan producent zijn verstrekt, heeft producent het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

8.11    Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waar opdrachtgever voor verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor producent voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed.

8.12    Opdrachtgever vrijwaart producent voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.


Artikel 9 Levering

9.1    Levering van zaken geschiedt vanaf het adres van producent, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien producent de zaken bezorgt geschiedt dit steeds aan het bij producent laatst bekende door opdrachtgever opgegeven afleveradres.

9.2    Opdrachtgever dient de zaken direct na gereedkomen af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor opdrachtgever beschikbaar zijn of ter aflevering bij opdrachtgever worden aangeboden, doch niet door opdrachtgever worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van producent. Artikel 9.4 van deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing. 

9.3    Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is producent gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet binnen twee maanden afneemt, is producent gerechtigd de zaak te vernietigen. Alle uit verkoop of vernietiging voortvloeiende schade komen voor rekening van opdrachtgever.

9.4    Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan producent gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan opdrachtgever in rekening te brengen.

9.5    Indien opdrachtgever weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van producent, inclusief kosten van transport en opslag, op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.6    Indien producent gegevens nodig heeft van opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan producent ter beschikking heeft gesteld.

9.7    Indien producent een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever producent schriftelijk in gebreke te stellen.

9.8    Producent is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen of zekerheid voor de betaling te verlangen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan opdrachtgever of uitvoering plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.


Artikel 10 Oplevering, onderzoek, reclames

10.1    Opdrachtgever is gehouden het gekochte, c.q. de uitgevoerde opdracht op het moment van (af)levering, te (doen) onderzoeken. Klachten over het geleverde dienen door opdrachtgever zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering c.q. oplevering schriftelijk te worden gemeld aan producent. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat producent in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever verplicht zich de goederen per omgaand naar producent te retourneren. Het één en ander laat onverlet de rechten van opdrachtgever in het kader van garantie zoals bepaald in artikel 13; 

10.2    Beschadigingen aan de verpakking c.q. zaak dienen op de pakbon/vrachtbrief te worden genoteerd en direct aan producent schriftelijk te worden gemeld.

10.3    Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.4    Na het verstrijken van de reclametermijn wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 

10.5    Klachten over de geleverde zaken worden niet in ontvangst genomen, indien aan de zaken be-  en/of verwerkingswerkzaamheden zijn verricht nadat van gebreken is gebleken.

10.6    Producent zal na correct en tijdige melding conform voorgaande bepalingen, de klacht omgaand in behandeling nemen.

10.7    Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van producent en op de wijze zoals door producent is aangegeven. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en in originele verpakking.

10.8    De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:

 • de in de catalogus/internetsite/aanbieding vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten.

10.9    Indien een klacht gegrond is, zal producent het geleverde vervangen of aanpassen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Producent is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.


Artikel 11 Risico-overgang

11.1    Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, één en ander nadat opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

11.2    Indien producent voor transport van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf voor een deugdelijke transportverzekering zorg te dragen.

11.3    Wanneer opdrachtgever aan producent geen nadere aanwijzingen heeft gegeven, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door producent als goed koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt opdrachtgever alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

11.4    Eventuele specifieke wensen van opdrachtgever inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien opdrachtgever verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

11.5    Producent is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. 


Artikel 12 Overmacht

12.1    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

12.2    Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop producent geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor producent niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van producent, computer- en stroomstoringen, brand, diefstal, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, exportbelemmeringen en stagnatie in levering van grondstoffen/onderdelen door toeleveranciers worden daaronder begrepen. 

12.3    Voor zoveel producent ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is producent gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. 


Artikel 13 Garantie

13.1    Een garantie dient schriftelijk te zijn overeengekomen.

13.2    De door producent geproduceerde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door producent zijn opgegeven.

13.3    Producent verstrekt een garantie aan de directe opdrachtgever met betrekking tot de kwaliteit van de door haar geproduceerde zaken tot 1 maand na levering, tenzij partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen.

13.4    Een beroep op deze garantie kan alleen worden gedaan indien opdrachtgever binnen 48 uur na het ontdekken van het gebrek, dan wel uiterlijk binnen 7 dagen na levering van het product, het gebrek aan producent meldt, zodat opdrachtgever adequaat kan reageren.

13.5    Opdrachtgever dient zelf vooraf te controleren of de te leveren zaak geschikt is voor het opgegeven doel.

13.6    Deze garantie is beperkt tot:

 • fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik, montage of onderhoud door opdrachtgever of een derde;   
 • leveringen aan opdrachtgevers in de EU;   
 • tot vervanging van de gekochte zaak.

13.7    Deze garantie vervalt:

 • bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
 • bij bewerkingen, wijzigingen, montage, veranderingen of reparatie door een derde aan of van het geleverde;
 • indien de schade is ontstaan bij op- of overslag bij een door de opdrachtgever aangewezen derde; 
 • bij blootstelling aan schadelijke stoffen en te hoge of te lage temperaturen;
 • bij overbelasting aan trek- en drukkrachten;
 • door het geleverde niet conform de gebruiksvoorschriften te gebruiken en te onderhouden;
 • bij gebruik voor een ander doel dan opdrachtgever aan producent heeft opgegeven of waarvoor het geschikt is.

13.8    Zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling. 


Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1    Producent is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst.

14.2    Indien producent desondanks aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van producent te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.3    Producent is nimmer aansprakelijk voor:

 • afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde zaken;
 • afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve montage, onderhoud of gebruik door opdrachtgever of een derde;
 • voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 • schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;
 • onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door opdrachtgever of derde van het geleverde;
 • voor schade ten gevolge van gebruik niet conform gebruiksaanwijzing, milieuwetgeving of productinformatie. 

14.4    Producent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat producent is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens met name met betrekking tot het aanwezig zijn van verontreinigde of gevaarlijke materialen of stoffen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor producent kenbaar behoorde te zijn.

14.5    Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

14.6    Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is producent nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij producent bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij producent steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.

14.7    Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Producent te worden ingediend.

14.8    Opdrachtgever dient haar afnemer conform de gebruiksaanwijzing en productinformatie te informeren. Opdrachtgever vrijwaart producent voor aanspraken van derden indien producent aansprakelijk wordt gesteld voor schade waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is omdat opdrachtgever hierin tekort is geschoten. 

14.9    Opdrachtgever dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan opdrachtgever producent niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.

14.10    De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van producent of zijn ondergeschikten.

14.11    Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er - voorafgaande aan de levering van gegevens, bescheiden, materiaal en/of producten - van de betreffende informatiedragers kopieën/schaduwbestanden worden gemaakt. Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval deze gegevens tijdens de bewaring bij producent verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient opdrachtgever op verzoek van producent de betreffende gegevens opnieuw te verstrekken.

14.12    Indien opdrachtgever aan producent informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1    Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt producent zich de rechten en bevoegdheden voor die producent toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet.

15.2    Alle door producent verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, berekeningen, tekeningen, modellen en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van producent worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.

15.3    De door producent geproduceerde mallen blijven eigendom van producent en worden niet aan opdrachtgever overhandigd.

15.4    Opdrachtgever is niet gerechtigd de naam of het merk van producent op het geleverde te verwijderen.


Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

16.1    Alle door producent geleverde en nog te leveren zaken, al dan niet verwerkt of bewerkt blijven eigendom van producent totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met producent gesloten overeenkomsten is nagekomen.
16.2    Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

16.3    Opdrachtgever dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan producent.

16.4    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht producent zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

16.5    Voor het geval dat producent zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan producent of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Producent zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
________________________________________
Artikel 17 Export
17.1    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling voor exporttransacties te geschieden door middel van een door een Nederlandse bank afgegeven geconfirmeerd en onherroepelijk accreditief. Op grond van dit accreditief zijn zowel overslag als deelzendingen mogelijk. Het accreditief kan door producent worden overgedragen.
17.2    Opdrachtgever garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen, bij gebreke waarvan opdrachtgever voor de hieruit voortvloeiende schade aansprakelijk is.


Artikel 18 Betaling

18.1    Betaling dient te geschieden contant, dan wel vooraf middels een voorschot factuurdatum, dan wel binnen 30 dagen na factuurdatum op een door producent aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

18.2    Producent is gerechtigd, indien overeengekomen, een kredietbeperkingstoeslag van 1% in rekening te brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

18.3    Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

18.4    In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van producent op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

18.5    Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 


Artikel 19 Incassokosten

19.1    Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00.

19.2    Indien producent hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 20 Geheimhouding

20.1    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.2    Indien producent op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en producent zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is producent niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 21 Vertalingen van deze voorwaarden 

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.
Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.


Artikel 22 Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van producent. Niettemin heeft producent het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad voor Arbitrage.


Artikel 23 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen producent en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 24 Deponering

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant onder nummer 170 60 850.

Algemene Voorwaarde BKB Precision

Heeft u vragen?

Annemarie van Aerts

Assistant Director

T +31 (0)40 267 01 01
Annemarie van Aerts

Contactformulier

Documenten of tekeningen uploaden.

Deze website gebruikt cookies waarmee wij het gedrag van bezoekers analyseren en onze website verbeteren. Lees onze cookieverklaring.